VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Provozovatelem internetového portál www.kurz-za-sms.cz , www.kurz-word.cz , www.kurz-excel.cz , www.kurz-powerpoint.cz , www.kurz-access.cz (dále i „portály“) je společnost ib1.cz s.r.o., se sídlem Českoslovneské armády 329, 500 03 Hradec Králové, IČ: 287 95 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28765 (dále i „provozovatel“).

2. Tyto provozní podmínky jsou závazné pro každého uživatele portálu, respektive každého návštěvníka portálů.

3. Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem na portálech je nutno, aby si uživatel vybral služby, které chce objednat a před potvrzením si přečetl tyto provozní podmínky a označením příslušného pole „souhlasím s provozními podmínkami“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.

4. Uživatel je povinen uvést údaje o sobě pravdivě. Osobní údaje uživatele jakož i jeho e-mailová adresa jsou přístupné pouze provozovateli a nebudou zveřejněny ani zpřístupněny třetím osobám.

5. Portály nabízejí přehrávání audiovizuálních (video) vzdělávacích kurzů, které má uživatel právo za úplatu opakovaně přehrávat po omezený časový limit (který je předmětem objednávky) dále jen "Objednaná doba". Po uhrazení se uživatel může přihlásit v pravém horním rohu stránek zadáním telefonního čísla (heslo není nutné). Po přihlášení získá přístup k obsahu kurzu, který se skládá z několika videí s odborným výkladem, která si uživatel může opakovaně přehrávat a však pouze po Objednanou dobu. Tato Objednaná doba počíná běžet potvrzením (kliknutím) na „ZAHÁJIT KURZ“, které se zobrazí přihlášenému uživateli, který úspěšně potvrdil objednávku přes platební systém „plať mobilem“. Od této doby se Objednaná doba nepřerušuje a plynule se čerpá a to i bez ohledu na opuštění nebo odhlášení z kurzu (stánek). Uživatel, který za kurz řádně zaplatil, se může opakovaně přihlásit a odhlásit (opustit stránku) do kurzu bez omezení po celou dobu Objednané doby.

6. Úhradu za služby uživatel provede prostřednictvím služby „plať mobilem“ (více na www.platmobilem.cz ), která je servisní organizací provozovatele pro platební systém. Uživatel tak bere na vědomí, že platbu fyzicky nepřevádí na účet provozovatele, ale je mu vyúčtována od jeho mobilního operátora. Uživatel tak službu zaplatí v řádném vyúčtování od svého operátora. Dále se uživateli dává na vědomí, že pohledávky za zákazníkem (uživatelem) vzniklá z poskytnuté služby bude postoupena na příslušného operátora mobilních služeb (poskytovatele mobilní sítě), který bude svým jménem a na svůj účet vymáhat úhradu. Veškeré platby za objednanou službu (kurz) provádí zákazníci (uživatelé) výhradně ve prospěch svého mobilního operátora. Pro úhradu ceny služeb (kurzu) platí pro zákazníky (uživatele) tyto obchodní podmínky, které jsou různé od operátora:
    Vodafone - "Obchodní podmínky služby Vodafone M-peněženka" uveřejněné na stránkách www.vodafone.cz
    T-Mobile - "Obchodní podmínky služby T-Mobile M-platba" uveřejněné na stránkách www.t-mobile.cz
  O2 - "Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací" m-platba uveřejněné na stránkách www.o2.cz

7. Provozovatel prohlašuje, že je nositelem veškerých práv/oprávnění k takovému užití, tedy zejména, ale ne pouze, příslušných práv duševního vlastnictví.

8. Provozovatel výslovně zakazuje tato videa, respektive toto audiovizuální dílo, jakkoli kopírovat, streamovat, ukládat, upravovat nebo dále sdílet se třetí stranou. V případě porušení povinnosti stanovené tímto bodem těchto podmínek je uživatel povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok provozovatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen. Smluvní pokuta je splatná na účet provozovatele a to nejpozději do 10ti dnů od zjištění porušení této podmínky.

9. Uživatel souhlasí se zasíláním newsletterů na svou e-mailovou adresu. Provozovatel se zavazuje, že e-mailovou adresu uživatele neposkytne třetím osobám. Newslettery mohou obsahovat obchodní sdělení provozovatele či provozovatelem určených třetích osob.

10. Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto provozní podmínky kdykoli jednostranně změnit, přičemž jejich nové znění nabude účinnosti uveřejněním na internetových stránkách provozovatele.

12. Poskytovatel je oprávněn provádět pravidelné a v případě potřeby i mimořádné servisní zásahy na portálu. V takovém případě může být provoz portálu dočasně přerušen.

13. Uživatel má právo na prodloužení již běžící "objednané doby", pokud dojde k výpadku poskytované služby ze strany provozovatele. Pokud je uživatel přesvědčen, že služba má výpadek, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit, bez nahlášení nemůže být reklamace, respektive prodloužení uznáno. Oznámení uživatel provede emailem na sb@kurz-za-sms.cz . Po té co provozovatel prověří, že se skutečně jedná o závadu na jeho straně, neprodleně uživateli "objednanou dobu" prodlouží o dobu, po kterou služba nebyla funkční.

14. Případné reklamace zasílejte písemně na adresu uvedenou v kontaktech a duplicitně emailem na sb@kurz-za-sms.cz.

15. V dalším se práva a povinnosti provozovatele a uživatele řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem.

určeno pro:
mírně pokročilé

za kolik:
99 Kč - 24hodinový přístup

jak objednat:
vyplnit mobil a odeslat objednávku

po objednání:
přijde SMS s heslem a potvrdíte platbu, po potvrzení budete přesměrováni do kurzu

jak kurz vypadá:
soubor videí s odborným výkladem
a sekcí pro procvičení

záruka kvality:
vytvořeno odborníky z Univerzity HK

Chci zaslat email, až bude nový kurz:


Video kurzy MS OFFICE 2010 a 2007

Kurz je složen z několika výukových videí s odborným výkladem.
Videa byla vytvořena odborníky z Univerzity Hradec Králové.
Vytvořeno ve spolupráci s odborníky Univerzity Hradec Králové, Fakulty Informatiky a managementu